19.3.2020

Koronavirus mullistaa liiketoiminnan – tarkista yrityksesi rahoitussopimukset

On selvää, että maailmanlaajuiset poikkeusolot ja koronaviruksen (COVID-19) vaikutukset talouteen heijastuvat myös yritysten rahoitustilanteeseen. Viimeistään nyt on aika käydä läpi yrityksen rahoitussopimukset ja punnita, miten ympärillä tapahtuvat akuutit olosuhdemuutokset ja pidemmän aikavälin mahdolliset rakenteelliset muutokset vaikuttavat yhtiön liiketoimintaan. Uskomme, että paras tapa taistella tätä kriisiä vastaan on omaksua yhdessä aktiivinen ote ja ryhtyä heti selvittämään, miten reagoida haasteisiin riittävän ripeästi. Nyt jo pari viikkoa kestänyt tilanne on osoittanut, että tässä blogissa esille nostetut asiat ovat tärkeitä.

Yrityksissä laaditaan jo parhaillaan erilaisia varasuunnitelmia, ja toimistomme on perustanut yrityksiä varten erityisen C&S Corona Task Force -palvelun. Task Force tarjoaa apua myös kaikissa rahoitussopimuksiin ja yritysrahoituksiin liittyvissä ajankohtaisissa kysymyksissä.

Jos työskentelet yrityksesi rahoitussopimusten parissa, ota avuksi seuraava tarkistuslista. Ainakin seuraavat seikat on otettava huomioon:

  1. Finanssikovenantit: Miten aiempien tai tulevien tilikausien liikevaihdon lasku tai omaisuuserien arvonmuutokset vaikuttavat finanssikovenantteihin ja niiden mahdolliseen rikkoutumiseen ja miten sitä voisi ennakoida taloudellisiin tunnuslukuihin? Onko tarvetta sopia rahoittajien kanssa EBITDA-määritelmän eri elementtien muutoksista jo ennakolta? Tarkista, millaisia liiketoiminnan varautumistoimenpiteitä yhtiöllä on käytössä ja pohdi niiden vaikutuksia yhtiön finanssikovenanttilaskelmiin (recurring/non-recurring items), eli miten yhtiön maksuliikenteen pysäytykset vaikuttavat likviditeettiin. On hyvä huomioida, että vaikutukset ulottuvat useamman kvartaalin päähän, kun finanssikovenantteja testataan yleensä edellisten 12 kuukauden jaksolta. Miten mahdolliset equity cure -elementit toimivat rahoitussopimuksissa ja mitä niiden käyttö edellyttää?

  2. Raportointivelvoitteet: Valmistuvatko tilinpäätös tai taloudelliset tunnusluvut myöhässä? Viivästyykö asiakirjojen (kuten tilinpäätöstietojen, toimintalupien tai poikkeuspyyntöjen) toimittaminen työntekijöiden poissaolon vuoksi tai muusta akuutista syystä? Onko liiketoimintavaikutuksista tai suoritusten laiminlyönneistä tiedotettava ja millä tavoin?

  3. Velanhoito: Selvitä, mihin toimenpiteisiin on ryhdyttävä kassavirran turvaamiseksi. Yhtiön kassatilanteen tarkastelun lisäksi on hyvä käydä läpi ihan käytännön näkökulmat: onko yhtiö kiinnittänyt velan hoitamista varten riittävästi henkilökuntaa ja huolehtinut tietoteknisistä järjestelyistä niin, että se pystyy suoriutumaan pääoman ja koron maksuista niiden erääntyessä? On hyvä pitää mielessä myös rahoittajien resurssipula ja miettiä, ovatko luotonantajat tehneet järjestelyjä sen varmistamiseksi, ettei nykytilanne vaikuta maksusuorituksiin ja että waiver-/muutospyynnöt voidaan huomioida vaaditun ajan puitteissa.

  4. Eräännyttämisperusteet: Onko olemassa riski siitä, että tämän muuttuneen tilanteen seurauksena voisi syntyä jokin rahoitussopimuksen eräännyttämisperuste (Event of Default), jolloin rahoittajilla on oikeus eräännyttää lainat maksettaviksi? Voiko nykytilanne johtaa olennaisen epäedullisen vaikutuksen (Material Adverse Effect, MAE) syntymiseen rahoitussopimuksen mukaisesti? Tästähän keskustellaan enemmän tai vähemmän jo lainasopimuksia neuvoteltaessa, mutta nyt jos koskaan rahoittajat voivat vedota siihen. Toki on todennäköistä, että tässä tilanteessa rahoitussopimusten muutkin sopimuskohdat antavat aihetta eräännyttää lainat.

  5. Rahoitussopimuksen vakuutukset ja muut sitoumukset: Ns. repit ja undertakingit on hyvä käydä läpi ja miettiä, pystytäänkö ne edelleen antamaan ja pystytäänkö niitä edelleen noudattamaan.

  6. Ristiin eräännyttäminen: Onko olemassa riski siitä, että muiden sopimusten tai rahoitusjärjestelyjen mukaisten velvoitteiden rikkomisesta syntyy eräännyttämisperuste?

  7. Maksukyvyttömyys: Voivatko yhtiön tulot vähentyä niin paljon, että se uhkaa yhtiön toimintaa? Hallituksen on hyvä pitää mielessä osakeyhtiölaista tuleva velvoite rekisteröidä viipymättä yhtiön negatiivinen oma pääoma kaupparekisteriin.

  8. Rahoituksen saatavuus: Aktiivinen keskusteluyhteys omaan pankkiin ja rahoittajiin on tässä tilanteessa hyvin tärkeää. Mitä muita vaihtoehtoja on olemassa? Valtio on luvannut tukea erityisesti pk-sektorin yrityksiä lisärahoituksella. Selvitä, onko mahdollista saada valtiontukea, Finnvera-rahoitusta tai muuta vastaavaa tukirahoitusta.
Koronavirusepidemian tilanne muuttuu nopeasti, ja tämä teksti kuvaa julkaisuhetken 19.3.2020 tilannetta.