1.8.2016

Brexit ja riitojen ratkaiseminen – miten voit varautua jo nyt?

Isossa-Britanniassa järjestetyn kansanäänestyksen tulos yllätti monet. Yksikään jäsenvaltio ei ole aikaisemmin eronnut Euroopan unionista, ja vain harvat ovat pitäneet eroamista todellisena vaihtoehtona. Ennen vuotta 2009 EU:n perussopimuksiin ei edes sisältynyt eroamista koskevaa artiklaa.

Toistaiseksi eropäätöksen suurin vaikutus on ollut epävarmuuden lisääntyminen. Kukaan ei tiedä, millaiseksi Ison-Britannian ja EU:n suhde muodostuu tulevien, todennäköisesti vuosia kestävien neuvottelujen tuloksena. Liiketoiminta ei kuitenkaan pysähdy odottelemaan neuvottelujen lopputulosta, joten Britannian EU-eroon on tärkeää varautua mahdollisuuksien mukaan jo nyt.

Yhteiset pelisäännöt vaakalaudalla

EU:n lainsäädännöllä on monin paikoin helpotettu jäsenvaltioiden tuomioistuinten välistä yhteistyötä. EU-asetuksilla on säädetty kaikkia jäsenvaltioita sitovat raamit muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Minkä maan lakia sovelletaan?
  • Mikä tuomioistuin on toimivaltainen ratkaisemaan riidan?
  • Miten yhdessä jäsenvaltiossa annettu tuomio pannaan täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa?
  • Miten estetään saman asian käsittely toisissa jäsenvaltioissa?
  • Miten tuomioistuimet tekevät yhteistyötä asiakirjojen tiedoksiannossa ja todistelun vastaanottamisessa?

Ison-Britannian erotessa EU:sta edellä mainitut säädökset eivät välttämättä enää sovellu Isoon-Britanniaan. Lisäksi EU-eron myötä Ison-Britannian kansalliseen lainsäädäntöön on joka tapauksessa odotettavissa joitakin muutoksia. Ei ole myöskään selvää, minkä merkityksen EU-jäsenyyden aikana annettu oikeuskäytäntö saa tuomioistuinten ratkaisuihin perustuvaa common law -järjestelmää soveltavassa Isossa-Britanniassa EU-eron jälkeen.

Vallitseva epävarmuus luo haasteita riitojen ratkaisemiselle, sillä sopimuksen laatimisen ja riidan syntymisen välillä voi kulua vuosia tai jopa vuosikymmeniä. Näkemyksemme mukaan brexitiin liittyviä riskejä voidaan toistaiseksi pyrkiä välttämään lähinnä suosimalla välimiesmenettelyä sekä valitsemalla sopimukseen sovellettavaksi laiksi jonkin muun EU-jäsenvaltion laki.

Kaksi sopimuslauseketta, joilla voit vähentää brexitiin liittyviä riskejä

  1. Välityslauseke: Brexitin mahdolliset riskit liittyvät pääosin yleisiin tuomioistuimiin. Välimiesmenettely on ennakoitava valinta myös jatkossa, sillä välitystuomioiden täytäntöönpano on järjestetty kansainvälisellä sopimuksella eikä EU-säädöksillä. 
  2. Lainvalintalauseke: Tällä hetkellä on mahdotonta ennustaa, minkä sisältöinen Englannin laki tulee olemaan esimerkiksi kymmenen vuoden päästä. Ennakoitavuuden kannalta on suositeltavaa, että valitusta riidanratkaisukeinosta riippumatta sovellettavaksi laiksi valitaan Suomen tai jonkin muun EU-maan laki.