Yhteiskunnassamme on paljon haasteita, jotka kaipaavat uudenlaisia ratkaisuja. Useita näihin haasteisiin vastaavia vaikuttavuussijoitustuotteita on suunnittelupöydällä, ja toivottavasti niistä osa konkretisoituu lähiaikoina.
Jani Kempas, johtaja, FIM

FIM

Työ-SIB antaa puhtia pitkäaikaistyöttömien työllistymiseen

12.6.2020

Toimistollamme oli ilo avustaa hankehallinnoijana toimivaa FIMiä pitkäaikaistyöttömien työllistämistä edistävän Työ-SIBin perustamisessa. SIBit eli tulosperusteiset rahoitussopimukset (social impact bond) ovat hyvä esimerkki suosiotaan viime aikoina kasvattaneesta vaikuttavuussijoittamisesta (impact investing), jossa tavoitellaan taloudellisen tuoton lisäksi yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Työ-SIBin vaikuttavuus mitataan vertaamalla työllistyneiden palkkatuloja taustaltaan samankaltaisten työttömien ennustettuihin palkkatuloihin. Sijoittajat saavat tulospalkkioita vain, jos hankkeessa työllistyneet saavat verrokkiryhmää enemmän tuloja. Lisäksi tulospalkkio on porrastettu niin, että vaikeammin työllistyvästä työnhakijasta maksetaan enemmän palkkiota. Sijoittajat kantavat hankkeen taloudelliset riskit, ja julkinen sektori maksaa ainoastaan saavutetuista tuloksista.

Työ-SIBissä ovat mukana työ- ja elinkeinoministeriö asiakkaana, FIM hankehallinnoijana ja työllistämispalveluiden tarjoajat.

C&S mukana luomassa kestäviä menestystarinoita

Olemme tehneet jo pitkään töitä vaikuttavuussijoittamisen parissa, ja olimme mukana perustamassa myös Lapset-SIBiä, joka keskittyy lasten ja nuorten syrjäytymisen torjuntaan.

SIB-hankkeet ovat osa vastuullista toimeksiantotyötämme, jossa avustamme asiakkaitamme yhteiskuntaa kehittävissä ja innovatiivisissa hankkeissa. Vastuullisuus päämääränä yhdistää meitä ja asiakkaitamme. Lue lisää vastuullisuustyöstämme.

Uuden julkisjohtamisen työkalu

Työ-SIBin tausta on monipolvinen. Sitra tiedusteli vuonna 2015 kunnilta, mihin haasteisiin ne kaipaisivat kipeimmin uudenlaisia ratkaisuja, ja lähes kaikissa keskusteluissa esiin nousi pitkäaikaistyöttömyys. Viimeaikainen talouskehitys on kasvattanut pitkäaikaistyöttömien määrää, ja rakenteellinen työttömyys on kärjistänyt ongelmaa. Uusia ratkaisuja tarvitaan kipeästi.

Suomen julkinen sektori on väkilukuun suhteutettuna maailman suurimpia, ja heikentyvä huoltosuhde kasvattaa vaihtoehtoisten rahoitusmallien tarvetta entisestään. Vaikuttavuussijoittamisesta on kaavailtu yhtä ratkaisua hyvinvointipolitiikan haasteisiin.

SIB-hankkeissa julkinen sektori, sijoittajat, järjestöt ja yritykset yhdistävät voimansa yhdessä sovitun yhteiskunnallisen haasteen ratkaisemiseksi. Kyseessä on hyvä esimerkki niin sanotusta uudesta julkisjohtamisesta (new public management), jossa yksityisen sektorin toimintamalleista etsitään innovatiivisia ratkaisuja julkistalouden kasvaviin haasteisiin.

SIB tuo julkiselle sektorille yksityisen sektorin tehokkuusmittareita ja arviointikäytäntöjä, ja julkinen sektori maksaa suoritteiden sijaan tuloksista ja vaikuttavuudesta. Tehokkuus- ja tulosvaatimusten kanssa painiskelevat kunnat ovatkin kiinnostuneita kokeilemaan, voisivatko yksityisen sektorin toimintamallit tuoda julkiseen talouteen toivottua teholisää.

Työ-SIB käytännössä

Työ-SIBin ensimmäinen rahoituskierros päättyi menneenä talvena, ja työllistämispalveluita rahoitetaan tällä hetkellä Uudellamaalla, Lahdessa ja Oulussa.  Ohjelman kesto vaihtelee työnhakijan tilanteen mukaan yhdestä viikosta vuoteen, ja ohjelman ajalta saa normaalin työttömyyskorvauksen. Viisivuotisen hankkeen tavoitteena on työllistää kaikkiaan 1 900 henkilöä.

Työnhakijoiden tarpeet vaihtelevat. Osa haluaisi työllistyä koulutustaustaansa vastaaviin tehtäviin, kun taas jotkut toivovat alanvaihtoa. Palveluntarjoajia kannustetaan palvelemaan työnhakijoita räätälöidysti ja yksilöllisesti sekä edistämään mahdollisimman pysyvien työsuhteiden syntymistä. Koulutustaustaa ja ammattia keskeisempi seikka on työnhakijan motivaatio palata takaisin työelämään.

”Olemme pystyneet osoittamaan aiemmassa työllisyyteen liittyvässä SIB-hankkeessa, että toimenpiteillämme on ollut mitattava positiivinen vaikutus ihmisten työllistymiseen. Uskomme, että Työ-SIBin tarjoaman tuen avulla työllistymiset tapahtuvat nopeammin ja yhä useampi pitkäaikaistyötön pääsee jatkamaan työuraansa”, kertoo FIMin ohjelmajohtaja Samir Omar.

Tulevaisuuden instrumentti?

SIBien sijoituskaudet ovat pitkiä, jopa 10-15 vuotta, joten sijoittajilta vaaditaan pitkää sijoitushorisonttia. Vaikuttavuussijoittamiselle ominaiseen tapaan sijoituksilla tavoitellaan maltillista tuottoa. Toisaalta monien sijoittajien vaakakupissa painavat myös sijoituksen merkityksellisyys ja sijoituksella tavoiteltava yhteiskunnallinen hyöty.

Alkuvaiheessa SIBit on suunnattu ammattimaisille sijoittajille, joita ovat tyypillisimmin suuret suomalaiset instituutiot. Hankeosapuolten haaveissa siintää kuitenkin myös instrumentin tarjoaminen suurelle yleisölle. Olisi hienoa, jos itse kukin voisi osallistua vaikka pienelläkin summalla yhteisen hyvän rakentamiseen. Keskeisenä kysymyksenä esiin nousee instrumentin toimivuus piensijoittajan kannalta – esimerkiksi se,  millaisia taustatietoja piensijoittaja tarvitsee sijoituspäätöksensä tueksi.

Työ-SIB on hieno esimerkki hankkeesta, jonka onnistuessa kaikki voittavat: työttömät saavat räätälöidympiä palveluita, yritykset työvoimaa, julkistalous tuloksia ja säästöjä sekä sijoittajat hyvää mieltä ja maltillista tuottoa.

FIMin vaikuttavuussijoittamisen johtaja Jani Kempas (kuvassa oikealla) uskookin, että monille sijoittajille vaikuttavuussijoittamiseen osallistuminen on kunnia-asia:

”Yhteiskunnassamme on paljon haasteita, jotka kaipaavat uudenlaisia ratkaisuja. Useita näihin haasteisiin vastaavia vaikuttavuussijoitustuotteita on suunnittelupöydällä, ja toivottavasti niistä osa konkretisoituu lähiaikoina.”

Tiimi

{{result.date}}


{{cases.loadMore}}