Asiakkaan tietojenkäsittelyprosessien ymmärtäminen on käytännöllisen ja tehokkaan tietosuojasuunnitelman avain.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus

Tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanohankkeet useissa eri yhtiöissä

20.3.2017

Olemme neuvoneet useita asiakkaitamme heidän valmistautuessaan Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen voimaantuloon. Hankkeiden laajuus ja kesto on vaihdellut: joissakin tapauksissa olemme selvittäneet asiakkaan nykyistä vaatimustenmukaisuuden tasoa ja kartoittaneet, miltä osin uuden tietosuoja-asetuksen vaatimukset edellyttävät lisätoimia, kun taas toisille yrityksille olemme laatineet kattavampia tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanosuunnitelmia. Tarjoamme myös jatkuvaa tukea muutoksen eri vaiheissa.

Lähtökohtana kaikissa hankkeissa on ollut se, millaiset tiedot asiakkaalla on tällä hetkellä omista tietojenkäsittelytoiminnoistaan, henkilötietovirroistaan ja tietosuojansa tasosta. Kaikkien hankkeiden tuloksena asiakas on saanut työkalut tarvittavien muutosten toteuttamiseksi. Täytäntöönpanovaiheessa tuemme asiakasta tarkistamalla ja laatimalla asiakirjoja ja sopimuksia, kouluttamalla asiakasyrityksen henkilökuntaa ja antamalla oikeudellisia lausuntoja erilaisista henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin liittyvistä operatiivisista ja hallinnollisista kysymyksistä.

  • Tietosuoja-asetus tulee täysimääräisesti voimaan 25.5.2018.
  • Sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoiden on huolehdittava siitä, että ne noudattavat henkilötietojen käsittelyssä uuden asetuksen vaatimuksia ja pystyvät myös osoittamaan tämän.
  • Uusi asetus tehostaa yksilön oikeutta valvoa omia henkilötietojaan erilaisissa rekistereissä.

Lähtötilanne: puutteelliset tiedot

Kun asiakkaalla ei ole ollut selvää käsitystä siitä, millä tolalla organisaation tietosuoja-asiat ovat, olemme ensin selvittäneet asiakkaan nykyisten tietojenkäsittelyprosessien vaatimustenmukaisuuden.

Selvitys antaa kattavan kuvan siitä, millaisia henkilötietoja yritys käsittelee ja miten hyvin käsittely noudattaa nykyisen tietosuojalainsäädännön vaatimuksia. Sen perusteella annamme asiakkaalle konkreettisia suosituksia siitä, mitä toimenpiteitä uuden tietosuoja-asetuksen vaatimukset edellyttävät.

Lähtötilanne: hyvät tiedot

Kun asiakkaalla on jo selvä käsitys tietojenkäsittelyprosesseistaan ja henkilötietovirroistaan ja nämä on myös dokumentoitu jollakin tavalla, ei selvitystä enää tarvita. Tällaisissa tapauksissa lähtökohtanamme on ollut kartoittaa toimenpiteet, joita uuden tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttäminen edellyttää, ja laatia niiden mukainen toimintasuunnitelma.

Ratkaisumme

Tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanon haasteena on tunnistaa asiakkaan arvokkaimmat henkilötietovirrat, joihin liittyvät riskit ovat usein mittavia. Meidän tehtävämme on selvittää, miten voimme auttaa asiakasta noudattamaan asetuksen vaatimuksia mahdollisimman tehokkaalla ja yksinkertaisella tavalla.

Asiakkaan nykyisten tietojenkäsittelyprosessien ja uuden tietosuoja-asetuksen velvoitteiden ymmärtäminen on käytännöllisen, ymmärrettävän ja tehokkaan tietosuojasuunnitelman avain. Haluamme auttaa asiakkaitamme hyödyntämään tietoja liiketoiminnan kehittämiseen ja uudenlaisiin tarkoituksiin.

Lopputulos

Yhdessä asiakkaidemme kanssa olemme menestyksekkäästi kartoittaneet ja toteuttaneet tehokkaita ja mutkattomia prosesseja uuden tietosuoja-asetuksen vaatimusten noudattamiseksi.

Toimintatapamme ansiosta saamme perusteellisen kuvan asiakkaan tietojenkäsittelyprosesseista ja voimme siten toimia asiakkaan luottoneuvonantajina uusien tietosuojavaatimusten täytäntöönpanon kaikissa vaiheissa.

Ylimmän johdon strategisena neuvonantajana autamme yrityksiä ymmärtämään tietojenkäsittelyn hyödyt juuri heidän liiketoiminnassaan.

Tiimi

{{result.date}}