11.7.2012

Rakennusalan tilaajavastuu tiukentuu 1.9.2012

Rakennusalan toimijoita koskettavia tilaajavastuulain ja hankintalain säännöksiä ollaan tiukentamassa harmaan talouden torjunnan tehostamiseksi. Eduskunnan hyväksymät lakimuutokset tulevat näillä näkymin voimaan syyskuussa.

Tilaajavastuulain muutoksilla pyritään tehostamaan lain toimivuutta ja antamaan hankintayksiköille ja muille tilaajille paremmat mahdollisuudet varmistaa, että sopimuskumppanit ovat luotettavia ja noudattavat asianmukaisia työehtoja.

Tulevaisuudessa tilaajan on rakentamistoiminnassa yhä useammassa tilanteessa pyydettävä sopimuskumppaniltaan tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja todistukset, kuten yrityksen rekisteröintiin, eläkevakuuttamiseen, verojen maksamiseen ja sovellettavaan työehtosopimukseen liittyvät tiedot. Uutena asiana myös tapaturmavakuutuksen olemassaolon ja kattavuuden täytyy kuulua selvitettäviin asioihin. Aiemmasta poiketen selvitysvaatimus ulotetaan myös toimintansa vakiinnuttaneisiin yrityksiin sekä vakiintuneisiin tilaaja–alihankkija sopimussuhteisiin.

”Alan toimijat ovat tähän saakka tottuneet siihen, että selvityksiä ei tarvitse pyytää tutuilta yhteistyökumppaneilta, joiden kanssa tehdään toistuvasti urakoita tai luottamukselle on tällaiseen jatkuneeseen yhteistoimintaan rinnastettava perusteltu syy”, rakentamistoiminnan juridisiin kysymyksiin erikoistunut associate-lakimies Emma Niemistö Castrén & Snellmanilta kertoo. ”Ennen lakimuutosta rakentamisen sopimusketjussa tilaajina toimiville tahoille siis annettiin mahdollisuus tapauskohtaiseen harkintaan tilaajavastuusäännösten soveltamisessa. Nyt selvitysvelvollisuus on entistä tiukempi ja poikkeuksettomampi.”

Lain noudattamista tehostetaan nimenomaan rakennusalan toimijoihin kohdistetulla korotetulla laiminlyöntimaksulla. Tilaajavastuulain vaatimukset laiminlyövälle tilaajalle voidaan jatkossa määrätä vähintään 16 000 euron ja enintään 50 000 euron laiminlyöntimaksu, kun ennen maksimisanktio oli vain 16 000 euroa.

Hankintalakia vuorostaan tiukennetaan siten, että kaikkien hankintayksiköiden on urakkasopimuksissa edellytettävä, että sopimukseen liittyvissä työsuhteissa on noudatettava Suomen lain ja työehtosopimusten mukaan samanlaatuisessa työssä noudatettavia vähimmäisehtoja (esimerkiksi palkkausta, työaikoja ja lomia koskien). Ennen määräys koski ainoastaan valtion hankintayksiköitä.

”Monilla asiakkaillamme, joita avustamme hankintamenettelyissä sekä merkittäviin urakoihin liittyvissä sopimusasioissa, on jo täysin vakiintunut toimintatapa tilaajavastuulain velvoitteiden asianmukaisen täyttämisen varmistamiseksi”, Niemistö tähdentää. ”Nyt on hyvä hetki tarkistaa tarjouspyyntöjen ja sopimusmallien vakiokirjaukset siten, että toimintatavat ovat ajan tasalla heti syyskuusta lähtien kun uusi sääntely tulee voimaan. Tilaajat voivat sopimuskirjauksin edellyttää myös omien sopijakumppaniensa aliurakoitsijoilta tiettyjen tärkeiden ehtojen sisällyttämistä urakkasopimuksiin, ja näin edesauttaa lain noudattamista kautta sopimusketjun.”

Annamme mielellämme lisätietoja:

Emma Niemistö
Anna Kuusniemi-Laine

 

 

Oikeudelliset julkaisut

Castrén & Snellmanin uutiset